Chapter 001 | Todo o Nada Ep. 11 | El hombre más guapo del mundo | Watch movie

Regulamin

korzystania z portalu aerotravel.info

§1. Postanowienia ogólne/wstępne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) określa zakres usług świadczonych przez internetowy portal aerotravel.info (dalej jako: Portal) i zasady korzystania z tego Portalu, które obejmuje: zamieszczanie, publikowanie Plików na stronie internetowej: aerotravel.info oraz ich udostępnianie, w tym do odtwarzania i pobierania, a także opatrywanie Pików komentarzami i udział w forach dyskusyjnych.

2. Właścicielem Portalu : aerotravel.info jest Hosting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/3, 31-025 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000638948, REGON 365476560, NIP 6762514077, kapitał zakładowy 5.000,00 zł w pełni wpłacony.

3. Słownik pojęć Regulaminu:
3.1. Administrator: przedstawiciel właściciela strony internetowej aerotravel.info posiadający uprawnienia do zarządzania tą stroną i edycji jej treści;
3.2. Portal: internetowy serwis społecznościowy znajdujący się w domenie aerotravel.info oraz jej subdomenach, oparty o hosting Plików Użytkownika udostępnianych innym Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
3.3. Użytkownik: osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.;
3.4. Plik: treść w postaci pliku m.in. tekstowego, dźwiękowego, multimedialnego, graficznego, archiwum zamieszczony na Portalu z wyłączeniem komentarzy/postów;
3.5. Konto Użytkownika: wydzielone na Portalu strony internetowe przypisane Użytkownikowi zarejestrowanemu na Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem, na których publikowane są Pliki zamieszczone przez tego Użytkownika lub z nim powiązane;
3.6. Profil Użytkownika: informacje o Użytkowniku zgromadzone przez Administratora;
3.7. Awatar: obraz przypisany do Profilu Użytkownika w postaci: obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Administratora lub Użytkowania albo Pliku.

4. Polityka prywatności:
4.1. Strony internetowe Portalu wykorzystują pliki cookies, to jest niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika służące do korzystania z Portalu.
4.2. Pliki cookies umożliwiają w szczególności zachowanie ustawień wybranych przez Użytkownika i dostosowanie zawartości Portalu wyświetlonej Użytkownikowi, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), gromadzenie informacji o sposobie korzystania z Portalu/strony internetowej przez Użytkownika.
4.3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z pamięci urządzenia.
4.4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies na zasadach określonych w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niemożność korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.


§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Portal
1. Właściciel Portalu dokłada niezbędnych starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników najpopularniejszych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Powyższe nie oznacza gwarancji pełnej kompatybilności i dostępności wszystkich usług w każdym zestawieniu parametrów.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu to przeglądarka internetowa zgodna ze standardem HTML5.


§3. Użytkownicy Portalu
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, z Portalu mogą korzystać Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika oraz nieposiadający Konta Użytkownika.

2. Do zamieszczania Plików na Portalu oraz komentarzy/postów do Plików zamieszczonych przez innych Użytkowników są uprawnieni Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika i zalogowani na to Konto.

3. Posiadanie i korzystanie z Konta Użytkownika są nieodpłatne.

4. Konto Użytkownika jest zakładane z chwilą rejestracji Użytkownika na Portalu.

5. Dokonanie rejestracji następuje przez wypełnienie formularza rejestracji zamieszczonego na Portalu rzeczywistymi danymi osobowymi identyfikującymi Użytkownika lub w miejsce imienia i nazwiska - pseudonimem, akceptację niniejszego Regulaminu zamieszczonego na Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie i odtworzenie w zwykłym toku czynności, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz aktywację Konta Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w automatycznie generowanym po wysłaniu formularza mailu przesłanym przez Administratora na adres mailowy podany przez Użytkownika w czasie rejestracji.


§4. Prawa i obowiązki Użytkowników
1. Każdy Użytkownik Portalu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych na Portalu Plików. W razie wystąpienia obowiązku właściciela Portalu do naprawienia szkody powstałej w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Pliku z naruszeniem prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez właściciela Portalu z tego tytułu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Portalu treści naruszających prawo lub dobre obyczaje bądź mogących wywołać taki skutek, w szczególności:

a) naruszających prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, b) o charakterze przestępczym, pornograficznym, erotycznym, c) nawołujących do nienawiści na tle narodowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, ksenofobicznym, homofobicznym, ideologicznym, d) propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie, e) o charakterze dyskryminacyjnym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, f) naruszających dobra osobiste, g) o charakterze reklamy, w tym ukrytej, promocji towarów lub usług.

4. W przypadku umieszczenia Pliku lub komentarza/postu naruszającego postanowienie ust. 3 Administrator ma prawo usunąć Plik lub komentarz/post z Portalu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zamieszczeniu takiego Pliku lub komentarza przez Użytkownika informując Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem maila podanego w procesie rejestracji.

5. W przypadku rażącego naruszenia ust. 3 niniejszego § Regulaminu, niezależnie do sankcji określnej w ust. 4, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika zawiadamiając o tym Użytkownika za pośrednictwem maila podanego w procesie rejestracji. Powyższe nie wyłącza prawa właściciela Portalu do podjęcia właściwych kroków prawnych w celu wszczęcia właściwego w sprawie postępowania.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Użytkownika możliwości naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do powiadomienia Administratora o tej okoliczności za pośrednictwem znajdującego się na Portalu linku "Zgłoś naruszenie".

7. Zamieszczenie Pliku na Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o przysługiwaniu mu praw autorskich do tego Pliku co najmniej w zakresie umożliwiającym mu jego publikację na Portalu oraz braku wad prawnych tego Pliku.

8. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Portalu i usunięcia Konta Użytkownika samodzielnie za pośrednictwem ustawień Konta Użytkownika lub zażądania usunięcia tego Konta Użytkownika przez Administratora wysyłając mail na adres podany na Portalu.§5. Zasady zamieszczania Plików na Portalu
1. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika mogą zamieszczać Pliki opatrzone nazwą lub tytułem ze wskazaniem kategorii Plików zgodnie z kategoryzacją określoną przez Administratora Portalu.

2. Pliki nie mogą przekraczać następującego rozmiaru:
a) w przypadku plików video: 10 GB
b) w przypadku plików muzycznych: 100 MB

3. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika mogą w każdym czasie usunąć zamieszczone przez siebie pliki.


§6. Skutki zamieszczenia Pliku na Portalu
1. Z chwilą zamieszczenia Pliku na Portalu stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela właścicielowi Portalu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, w postaci zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego; - wprowadzanie do pamięci komputerów; - udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim; - wykorzystywania w każdy sposób i w każdej postaci w Internecie i innej sieci komputerowej; - publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; - wykorzystanie w całości lub części w publikacjach; - przeniesienie praw na osoby trzecie lub udzielenie licencji dalszej bez prawa do kolejnej sublicencji; - wykorzystanie na inne potrzeby związane z działalnością Zamawiającego.

2. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z utworów bez ograniczeń terytorialnych.

3. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z utworów w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w utworze.

4. Licencja na korzystanie z utworów obejmuje prawo do zlecenia utrwalania lub zwielokrotniania utworów osobom trzecim.

5. Usunięcie Konta Użytkownika bądź usunięcie Pliku nie skutkuje wygaśnięciem udzielonej przez Użytkownika licencji.§7. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zawarte w Plikach podlegają przetwarzaniu przez właściciela Portalu w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Portalu i na potrzeby tej działalności.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do nich, ich modyfikacji, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Konta Użytkownika lub umożliwiających korzystanie z tego Konta uważa się za żądanie usunięcia Konta przez Administratora.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych osób umieszczonych w treści Pliku zamieszczonego na Portalu.

5. W razie stwierdzenia naruszenia wymogów ochrony danych osobowych przez Użytkownika, Administrator lub właściciel Portalu jest uprawniony do udzielenia informacji właściwym organom państwowym, które jej zażądały w ramach prowadzonego postępowania lub czynności zmierzających do jego wszczęcia lub kontynuacji.§8. Zakres i zasady odpowiedzialności Administratora/właściciela Portalu
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani osób trzecich za:
a) nieprzysługiwanie Użytkownikowi praw do Pliku i zawartość Plików zamieszczonych na Portalu,
b) treść komentarzy zamieszczonych na Portalu,
c) sposób prezentacji Konta Użytkownika, w tym formę i treść Awatara,
d) zgodność danych osobowych i innych informacji podanych przez Użytkownika z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym,
e) zakłócenia działania Portalu,
f) skutki udostępnienia przez Użytkownika danych jego Konta osobom trzecim, niezależnie od okoliczności tego udostępnienia, a także skutki uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osobę trzecią wbrew woli lub bez wiedzy Użytkownika,
g) utratę Plików, postów, komentarzy, Awatara lub innych treści zamieszczonych na Portalu w wyniku awarii sprzętu, zakłócenia działania sieci internetowej, ich usunięcia przez Administratora zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez uprawnione organy państwowe.


2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód Użytkowników lub osób trzecich powstałych na skutek okresowego wyłączenia dostępu do Portalu.

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Administrator jest uprawniony do usunięcia zawartości całego Portalu.


§9. Przedmiot i tryb składania reklamacji
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownik winien kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. W treści reklamacji należy podać dane osobowe reklamującego, adres, na który powinna być wysłana odpowiedź, przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie.

3. Termin rozpoznania apelacji wynosi 14 dni roboczych od dnia doręczenia Administratorowi kompletnej reklamacji, chyba że przywrócenie sprawności działania Portalu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W każdym przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.

4. W razie braków uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji, Administrator może wezwać Użytkownika do ich uzupełnienia w odpowiednim terminie pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego Użytkownikowi terminu, postępowanie reklamacyjne uważa się za zakończone bez rozpoznania reklamacji.

5. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika Portalu.§10. Zmiana Regulaminu
1. W uzasadnionych przypadkach związanych z właścicielem Portalu, zmianą zakresu i sposobu świadczenia usług, konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych, oraz z innych ważnych powodów, Regulamin może ulec zmianie.

2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna względem Użytkowników z chwilą opublikowania informacji o niej na Portalu oraz akceptacji przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika po pierwszym logowaniu do Konta Użytkownika po wprowadzeniu tej zmiany.

3. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika uważana jest za rezygnację przez Użytkownika z Konta Użytkownika i uprawnia Administratora do usunięcia tego Konta.§ 11. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających ze świadczenia usług na Portalu jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunku prawnego nawiązanego z Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Portalu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby właściciela Portalu lub Administratora.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy właściwych ustaw, w tym kodeksu cywilnego.